Tiskové zprávy

Fakulta strojní ČVUT zahájila realizaci projektu Snižování emisí škodlivin v dopravě

Roztoky u Prahy, 14. října 2015 – ČVUT v Praze, Fakulta strojní úspěšně navazuje na již dokončený projekt „Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility“ a zahajuje realizaci nového projektu „Snižování emisí škodlivin v dopravě“, jehož cílem je pořízení technologického vybavení, které umožní rozšířit dosavadní výzkumné programy Centra v souladu s vývojem VaV, techniky a legislativy v posledních letech.

Projekt Snižování emisí škodlivin v dopravě je zaměřen na pořízení technologického vybavení, které umožní rozšířit dosavadní výzkumné programy CVUM v souladu s vývojem VaV, techniky a legislativy
v posledních letech. Pořízení přístrojů umožní pracovišti udržet si svůj status „vlajkové lodě“ mezi českými laboratořemi, a status laboratoře na evropské úrovni, která je seriózním kandidátem pro účast v mezinárodních projektech, a jejíž zaměstnanci pravidelně přispívají ke stavu poznání formou impaktovaných publikací a přednášek na významných mezinárodních konferencích. Velmi důležitým hlediskem je rovněž fakt, že při výběru veškerých technologií byl kladen důraz na aplikovatelnost při spolupráci s průmyslovými partnery.

Lepší vybavenost laboratoří by měla vést ke zvýšení atraktivity pro mladé vědecké pracovníky a absolventy z českých i zahraničních škol, a to nejen v oboru spalovací motory a dopravní prostředky, ale i širším spektru oborů zahrnujících vědy o palivech, spalování, analytickou chemii, chemii životního prostředí, toxikologii, či dopravní inženýrství. Získáním kvalitních mladých pracovníků bude možné ve středně až dlouhodobém horizontu získat větší počet národních i mezinárodních grantových projektů a průmyslových zakázek, jejichž řešením vzniknou další poznatky či patentovatelné technologie. Lze tak očekávat zvýšení objemu výzkumu, zvýšení počtu publikací a zvýšení počtu citací v mezinárodních databázích. Za předpokladu, že kolektivní úsilí stovek až tisíců odborníků v oboru snižování zdravotního rizika emisí spalovacích motorů sníží současných 400 tisíc předčasných úmrtí v EU ročně o řádově
10 %, aktivnímu působení jednoho odborníka lze připsat, velice hrubým odhadem, desítky ušetřených lidských životů ročně.

Na realizaci projektu byla získána dotace z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
(OP VaVpI) v celkové výši přesahující 24 milionů korun. Fáze realizace projektu potrvá od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015. V tomto období bude pořízeno veškeré technologické vybavení a zajištěno jeho plné zprovoznění. Projekt je zároveň výjimečný svou synergií s projektem VTP Roztoky, který byl realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Existence tohoto vědecko-technického parku umožní umístit pořízené technologie do nově vybudovaných laboratoří v dobře dostupném centru cílové oblasti.

Kontaktní osoba:

Ing. Bohumil Mareš, Ph.D.

e-mail: Bohumil.Mares@fs.cvut.cz

tel.: +420 224352502

 

 

Tisková zpráva k dokončení projektu Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility

Po úspěšném startu přechází nové české motorářské výzkumné a vývojové centrum z režimu zrychleného záběhu do provozu „na plný plyn“. Mladý kolektiv tvůrčích inženýrů a techniků úspěšně řeší naléhavé výzvy budoucnosti mobility nás všech.

Roztoky u Prahy, 7. října 2014 – Na konci loňského roku byla úspěšně dokončena realizace projektu „Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility“, který byl financován z prostředků strukturálních fondů EU a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celkový objem prostředků užitých na realizaci projektu dosahuje téměř 280 milionů korun, z čehož podíl prostředků ze strukturálních fondů EU přesáhl 195 milionů korun.

Centrum vozidel udržitelné mobility (CVUM) patří mezi výzkumná pracoviště špičkové úrovně. Je dle záměrů projektu orientováno na automobilový průmysl, výzkumné a vývojové práce jsou zaměřeny na ústrojí pohonu, tj. spalovací motory na kapalná, plynná i alternativní paliva, převodovky, elektrické a hybridní pohony a s tím související elektroniku a mechatroniku.

Centrum úzce spolupracuje jak s tuzemskými, tak zahraničními společnostmi z automobilového průmyslu a příbuzných oborů, R&D firmami a je členem prestižních organizací, jako například European Automotive Research Partners Association (EARPA) či European Green Vehicles Assosciation EGVIA.

Z tuzemských firem je nutné vyzdvihnout výrazné zvýšení spolupráce s vývojem firmy Škoda Auto, a. s. v oblasti vývoje spalovacích motorů, převodových ústrojí, vozidlových sítí.

Ing. Bohumil Mareš, Ph.D., ředitel CVUM

 

 

tvorba internetových stránek, grafické práce - LUDdesign