VZNIK A ZAHÁJENÍ ČINNOSTI TA ČR

Ustavení Technologické agentury ČR (dále jen „TA ČR“) bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR schválené usnesením vlády. Hlavním cílem tohoto kroku bylo zjednodušení a zefektivnění systému účelové podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v ČR, zajištění dostatečné konkurence při výběru podporovaných projektů výzkumu a vývoje a snížení administrativní zátěže jak na straně poskytovatelů podpory, tak i na straně příjemců. Vznik TA ČR byl právně ukotven novelou zákona č. 130/2002 Sb. schválené zákonem č. 110/2009 Sb. dne 27. března 2009 s účinností od 1. července 2009. Činnost TA ČR byla zahájena jmenováním předsednictva TA ČR vládou dne 12. října 2009. Ihned po té byla zřízena kancelář TA ČR, jejíž hlavní úlohou je zabezpečení administrativní a organizační agendy související s naplňováním úkolů stanovených zákonem. Dalšími orgány TA ČR jsou dvanáctičlenná výzkumná rada, která je koncepčním orgánem TA ČR, a kontrolní rada, desetičlenný sbor odborníků jmenovaný v březnu 2011.

ZÁKLADNÍ ÚLOHA TA ČR

V souladu s podmínkami zákona č. 130/2002 Sb. je hlavní úlohou TA ČR připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke zvyšování konkurence schopnosti a hospodářskému růstu České republiky. K dalším významným úkolům TA ČR podle výše uvedeného zákona patří podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem. Prostředkem pro naplnění těchto úkolů je především efektivní využití veřejných finančních zdrojů na podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem Centra kompetence

Nejrozsáhlejším z nových programů TA ČR je program Centra kompetence, který bude podporovat až osmileté projekty. Tento program byl připravován na základě výsledků analýz zaměřených na dosavadní české zkušenosti s programy podobného charakteru, stejně jako na obdobné zahraniční programy. Z programu bude podporován vznik a činnost center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech. Vzniklá centra by měla vytvářet podmínky pro rozvoj dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem. I proto se ho budou moci účastnit pouze konsorcia složená z výzkumných organizací a podniků, od nichž bude vyžadováno spolufinancování projektů z neveřejných zdrojů.

Délka trvání programu je na období let 2012–2019 s termíny vyhlášení dvou veřejných soutěží v letech 2011 (29. června) a 2013. Celkově by mělo být v rámci programu rozděleno téměř 6,3 mld. Kč. První veřejná soutěž byla vyhlášena 29. června 2011. Z celkových 128 došlých návrhů projektů bylo vybráno k podpoře 22 projektů. V roce 2013 bude vyhlášena druhá veřejná soutěž tohoto programu. Charakteristika programu Doba trvání 2012 až 2019. Veřejné soutěže v letech 2011, 2013 a 2015. Předpokládaný rozpočet celkem 8,595 mld. Kč. Z toho výdaje státního rozpočtu 6,297 mld. Kč (70 %). Délka projektů 4 až 8 let. Příjemci podpory podniky, výzkumné organizace Maximální míra podpory / projekt 70 % celkových uznaných nákladů. Očekávaný počet podpořených center 35.

Zaměření programu 

Program je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurence schopnosti České republiky; 

Vzniklá centra mají vytvářet podmínky pro rozvoj dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem;

Oborové zaměření a výzkumné cíle center stanovují partneři centra ve strategické výzkumné agendě, která je klíčovým pojítkem spolupracujících subjektů a stěžejním předpokladem pro vznik a činnost centra.

Cíle programu

Hlavním cílem programu je zvýšení konkurence schopnosti ČR v progresivních oborech s vysokým potenciálem pro uplatnění v inovacích;

Program usiluje o stimulaci podniků a výzkumných organizací k vytvoření strategických partnerství, posílení interdisciplinarity výzkumu, vývoje a inovací a zvýšení horizontální mobility výzkumných pracovníků, zejména začínajících výzkumníků.

Druhy výsledků

• patent;

• poloprovoz, ověřená technologie;

• výsledky s právní ochranou - užitný vzor, průmyslový vzor;

• technicky realizované výsledky - prototyp, funkční vzorek;

• certifikované metodiky a postupy a mapy s odborným obsahem;

• software.

Hodnotící proces návrhů projektů

Hodnocení v programu Centra kompetence probíhalo ve dvou stupních. V prvním stupni hodnotí každý návrh projektu dva čeští a dva zahraniční hodnotitelé, kteří k němu vypracují oponentský posudek. Následně provedou zpravodajové (členové Rady programu) souhrn oponentských posudků v rámci tzv. souhrnné hodnotící zprávy, ke které se všichni čtyři oponenti daného návrhu projektu vyjádří. Rada programu poté projedná souhrnné hodnotící zprávy spolu s vyjádřením oponenta a na tomto základě vypracuje závěrečnou hodnotící zprávu. Rada programu také navrhne pořadí návrhů projektů, které postoupí spolu se svým hodnocením předsednictvu TA ČR, jež schválí návrhy projektů postupující do druhého stupně veřejné soutěže. V druhém stupni hodnocení jsou návrhy projektů hodnoceny třemi českými oponenty a zpravodajem (člen Expertní hodnotící komise). Následně jsou návrhy projektů projednány podle pravidel a kritérií TA ČR v Expertní hodnotící komisi, která předloží své hodnocení a pořadí návrhů projektů Radě programu. Rada programu poté projedná pořadí návrhů projektů a výsledky svého hodnocení postoupí předsednictvu TA ČR, které rozhodne o přidělení či nepřidělení podpory z programu Centra kompetence.

tvorba internetových stránek, grafické práce - LUDdesign