Snižování emisí škodlivin v dopravě

Název projektu: Snižování emisí škodlivin v dopravě

Číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/19.04.08

Projekt je zaměřen na pořízení technologického vybavení, které umožní navázat na dosavadní výzkumné programy CVUM v souladu s vývojem VaV, techniky a legislativy v posledních letech.Ve mnoha případech jde o přístroje, jejichž potřebnost nebyla předvídatelná, nebo které nebyly komerčně dostupné v době vybudování a počáteční existence pracoviště. Pořízení těchto přístrojů umožní pracovišti udržet si svůj status "vlajkové lodě" mezi českými laboratořemi, a status laboratoře na evropské úrovni,která je seriózním kandidátem pro účast v mezinárodních projektech, a jejíž zaměstnanci pravidelně přispívají ke stavu poznání formou impaktovaných publikací a přednášek na významných mezinárodních konferencích. Velmi důležitým hlediskem je rovněž fakt, že při výběru veškerých technologií byl kladen důraz na aplikovatelnost při spolupráci s průmyslovými partnery. Lze očekávat, že lepší vybavenost laboratoří povede ke zvýšení atraktivity pro mladé vědecké pracovníky a nebo absolventy z českých i zahraničních škol, a to nejen v oboru spalovací motory a dopravní prostředky, ale i širším spektru oborů zahrnujících vědy o palivech, spalování, analytickou chemii, chemii životního prostředí, toxikologii, či dopravní inženýrství. Získáním kvalitních mladých pracovníků bude možné ve středně až dlouhodobém horizontu získat větší počet národních i mezinárodních grantových projektů a průmyslových zakázek, jejichž řešením vzniknou další poznatky či patentovatelné technologie. Lze tak očekávat zvýšení objemu výzkumu, zvýšení počtu publikací a zvýšení počtu citací v mezinárodních databázích. Za předpokladu, že kolektivní úsilí stovek až tisíců odborníků v oboru snižování zdravotního rizika emisí spalovacích motorů sníží současných 400 tisíc předčasných úmrtích v EU ročně o řádově 10%, aktivnímu působení jednoho odborníka lze připsat, velice hrubým odhadem, desítky ušetřených lidských životů ročně.

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) je jedním z významných operačních programů, který přispívá k posílení růstu konkurence schopnosti státu a orientaci na znalostní ekonomiku. Společně s Operačním programem Podnikání a Inovace (OP PI) a Operačním programem Vzdělávání pro konkurence schopnosti (OP VK) představuje OP VaVpI vzájemně propojený systém intervencí, který má za cíl zajistit dlouhodobě udržitelnou konkurence schopnosti české ekonomiky a cílových regionů v rámci cíle Konvergence.

Další informace o OP VaVpI? 

Užitečné informace o strukturálních fondech a všech operačních programech v České republice naleznete na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz

tvorba internetových stránek, grafické práce - LUDdesign